บทความที่ได้รับความนิยม

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน


งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน

1. นางสาวจุฑามาศ  วงษ์เขียว               หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
2. นายคัมภีร์  คมขำ                               ผู้ช่วยงานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน

 
หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในงานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน

1. ศึกษาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อจัดทำสารสนเทศ
2. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการดำเนินงาน
3. จัดระบบฐานข้อมูลสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. จัดระบบสารสนเทศ ประสานงานและรวบรวมสารสนเทศจากฝ่ายอื่น ๆ เพื่อดำเนินการ
5. รวบรวมจัดเก็บสารสนเทศให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบันตลอดเวลา
6. จัดทำสารสนเทศของโรงเรียน
7.  จัดทำแบบฟอร์มเพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานเพื่อการรายงานข้อมูล
8.  กำหนดปริมาณงานด้านการจัดป้ายนิเทศต่าง ๆ
9.  จัดทำป้ายสารสนเทศของกลุ่มงานที่ตนเองรับผิดชอบ
10. ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11. รายงานข้อมูลและสารสนเทศแก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ขอความร่วมมือ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ นำเสนอข้อมูล และให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ แก่บุคลากรและบุคคลทั่วไป
12. ประเมินผล ระบบสารสนเทศและการดำเนินงานระบบเครือข่ายสารสนเทศและปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะ ๆ
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น