บทความที่ได้รับความนิยม

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน


1.  นางทัศนีย์  สัตยาภรณ์                 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
2.  นายเกียรตินิยม  รสลือชา            ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
3.  นายธนบดี  อินทร์ชื่น                   ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
4.  นายณัฎฐนันท์  ดีมา                      ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

1.  จัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอฝ่ายบริหารเพื่อจัดสรรงบประมาณ
2.  ติดตามรบรวมและเผยแพร่ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนหรือภายนอกโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
3.  ให้ข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียนแก่สื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณและร่วมงานที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานอื่น เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
4.  เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียนทางอินเตอร์เน็ต
5.  ให้การต้อนรับ ตอบข้อซักถาม การให้ข่าวสารและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่บุคคลหน่วยงานอื่น ๆ ที่มาติดต่อ หรือมาเยี่ยมชมโรงเรียน
 6.  จัดทำวารสาร จุลสาร ข่าวสาร แผ่นพับ เพื่อเผยแพร่ข่าวความเคลื่อนไหวตลอดทั้งความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาแก่บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน
7.  ให้บริการการสื่อโทรคมนาคมในโรงเรียนและการติดต่อภายในเป็นระบบ สะดวกต่อการใช้บริการ
8.  จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เสนอข้อมูล ข่าวสารความเคลื่อนไหว กิจกรรมของโรงเรียน บุคลากร และนักเรียนที่ได้รับรางวัล ทำความดี
9.  ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกร พิธีการในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเมื่อมีกิจกรรม  พิธีกรต้อนรับผู้มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานโรงเรียน ตลอดจนพิธีกรงานสัมพันธ์กับชุมชนที่มาขอใช้บริการ
10.  เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร โดยผ่านเสียงตามสาย ให้คำปรึกษาและดูแลการจัดรายการของคณะกรรมการนักเรียนประชาสัมพันธ์
11.  ประเมินสรุปและรายงาน ผลการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ตามแผนงาน /โครงงาน
12.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น